Besparingen in de vergoedingen van de lokale opvanginitiatieven (LOI)

Op 20 april 2012

Lokale besturen hebben via de oprichting van LOI’s naar eigen vermogen vrijwillig hun steentje bijgedragen aan de opvang van asielzoekers. Ook ons OCMW biedt via een aantal LOI’s materiële opvang en begeleiding aan asielzoekers.

Wanneer asielzoekers effectief worden toegewezen aan een LOI-opvangplaats in onze gemeente, krijgt het OCMW hiervoor een vergoeding van de federale overheid. Tot op heden wordt elke opvangplaats voor een aan de gemeente toegewezen asielzoeker uniform vergoed.

Onlangs richtte de federale regering zich zelfs opnieuw tot de lokale besturen met de vraag of ze nogmaals bereid waren om vrijwillig in 1.000 extra opvangplaatsen te voorzien. Verrassend is dan ook dat de federale regering nu plots besparingsmaatregelen aankondigt die een invloed hebben op de dagvergoedingen die het OCMW ontvangt:

- De leegstandsvergoeding vermindert van 60% naar 40%. Als een LOI-plaats leegstaat omdat Fedasil geen asielzoeker toewijst (dus niet omdat de LOI-plaats niet beschikbaar is) krijgt het OCMW vandaag 60% van de dagvergoeding om tegemoet te komen aan de vaste kosten die het OCMW heeft. Die leegstandvergoeding wordt verminderd tot 40%

- De dagvergoeding voor kinderen wordt beperkt tot 55% van de dagvergoeding van een volwassene. Concreet gaat het om een vermindering van 16,33 euro per dag per kind (van 36,30 euro naar 19,97 euro). Het gaat om kinderen die met hun ouders of een andere begeleider opgevangen worden. Voor de niet begeleide minderjarigen verandert er niets.

Hieruit leid ik af dat er ook voor ons OMCW-budget financiële gevolgen zullen zijn en daarom had ik volgende vragen:

- Kan u een prognose geven van de verwachte financiële impact van deze besparingsmaatregelen? Eventueel kunt u voor deze berekening terugvallen op de effectieve bezetting van onze LOI’s gedurende het voorbije jaar.

- Gaan deze besparingen gevolgen hebben voor het LOI-beleid van het OCMW? Gaat het aanbod worden afgebouwd of mogelijk geplande uitbreidingen worden afgevoerd?

- Tot slot stel ik voor om na bespreking van dit punt een schrijven te richten aan de bevoegde staatssecretaris van Asiel en Migratie om als OCMW ons ongenoegen uit te drukken. Het is namelijk niet normaal dat lokale besturen zoals het onze die in het verleden vrijwillig hun verantwoordelijkheid hebben opgenomen, hier nu voor gestraft worden.

Alvast bedankt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is