Gemeenteraad 2 september 2014 nabeschouwing

Op 3 september 2014

De eerste gemeenteraad na de vakantie, is rustig verlopen.  De veertien punten op de agenda volgden elkaar vlot op.  Heeft de oppositie de bittere pil van de gemeenteraadsverkiezingen eindelijk doorgeslikt? 

Vooraan op de agenda kwam de aanpassing van het meerjarenplan van het OCMW en de budgetwijziging waar bij het uitstel van de nieuwbouw van Ter Beke eruit springt.  Dit is echter buiten de wil van het stad- en OCMW-bestuur.  Alle dossiers  (subsidiëring, financiering,..) werden tijdig doorgestuurd, maar van sommige instanties blijft hun antwoord nog uit.  De OCMW raad hoopt dan ook op een spoedig antwoord. 

Een volgend punt is de opstart van het nieuw woon-zorgloket op de site van het St Janshospitaal. Dit is een samenwerkingsovereenkomst tussen stad en OCMW.  De dienst huisvesting van stad alsook het woonloket van het OCMW wordt samengevoegd vanaf 1 oktober e.k..    Het opzet is dat de burger alle info en diensten betreffend wonen op één locatie kan terugvinden.  Er wordt ook nagezien om binnen korte termijn de on-line service te optimaliseren.  Ik was dan ook verbaasd dat de oppositie zich hierbij vragen stelt, vreest voor drempelvrees en dit als het ware een minder efficiënt beleid vindt. 

Ook lokale economie stond op de agenda, nl. de uitbreiding van de gevelrenovatiepremie voor de handelszaken in de handels-as.  Dit houdt in dat niet enkel “startende” of “bijkomende” handelszaken aanspraak kunnen maken op de premie.  Vanaf 1 september kunnen ook de reeds gevestigde handelszaken er beroep op doen.   Dit komt niet enkel de handelaar ten goede maar dit kan ook zorgen voor een mooier straatbeeld in onze centrumstraten, zodat het voor de klant en burger, aangenaam vertoeven is.

Een volgend belangrijk agendapunt was de aanpassing van het gemeentelijk subsidiereglement sport. De opzet van de huidige coalitie is een betere spreiding van het gebruik van de sportaccommodaties (Pionier en Ter Linde), door het stimuleren van het gebruik tijdens de daluren (voor 18 u tijdens de week en niet in het weekend)  Tijdens de gemeenteraad van 3 september 2013 werd dan ook de nieuwe tarieven vastgelegd. Echter na een proefperiode en in samenspraak met de verschillende actoren werd in de gemeenteraad van 3 juni 2014 beslist om voor de jeugdsportploegen en – groepen altijd het daluurtarief aan te rekenen.  Toen kwam er vanuit de oppositie de deels terechte vraag om de meerkosten van de reeds betaalde retributies aan deze ploegen terug te betalen.  Als N-VA hebben we er wel voor gepleit dat men vooral bij de terugbetaling ook rekening dient te houden met die verenigingen die wel reeds een inspanning leverden om hun uren te verschuiven naar de daluren. Na onderzoek, werd dus tijdens de gemeenteraad voorgesteld om gedurende de 2 volgende kalenderjaren, telkens 2000€ te verdelen aan de jeugdsportgroepen en –verenigingen en dit rekening houdende met het aantal uren dat zij in het voorgaande kalenderjaar effectief gebruik gemaakt hebben van de daluren.

De oppositie voegde een punt toe i.v.m. de kakkerlakkenplaag in sommige straten in onze stad.  Het probleem is alsnog niet opgelost en is eigenlijk moeilijker dan verwacht.  Gezien de broeihaard zich in de gracht die deels gesloten is bevindt en dus moeilijk detecteerbaar is.  Daarbij liet het VMW het stadsbestuur weten dat men in de grachten geen chemische bestrijding mag gebruiken. Momenteel heeft men de deskundigheid van een professor van de Gentse universiteit ingeroepen.  Dit wordt dus nog vervolgd… 

Dan waren er nog de vragen van de oppositie.

Positief Project vroeg om een stand van zaken betreffende de bouwaanvraag voor windmolens en wou een “duidelijk” standpunt van het schepencollege.  Dit duidelijk standpunt heeft de coalitie bij monde van het schepencollege reeds genomen op 19 mei jl.  Daar werd een duidelijk onderbouwd ongunstig advies gegeven, dit gesteund door de 1700 bezwaren.  Momenteel zal het stadsbestuur in beroep gaan bij de minister tegen de toegekende milieuvergunning.  Positief Project is daar klaarblijkelijk niet mee eens en vindt dat de komst van windmolens overwogen moet worden….  Waarvan akte.

Een tweede vraag was voor onze schepen van mobiliteit Sanne Vantomme betreffende de verkeersveiligheid aan de scholen.  Oppositieraadslid Durnez stelde zich de vraag wat en of het stadsbestuur iets onderneemt betreffende de veiligheid in de schoolomgevingen. Tot op heden en in de toekomst blijft veiligheid een prioriteit voor N-VA, maar ook bij onze coalitiepartners.  Al de nodige stappen werden gezet om de veiligheid van de schoolgaande jeugd te garanderen en dit niet enkel op de eerste schooldag.  Alle signalisatie werd nagezien en indien nodig aangepast. Overleg wordt gehouden met de verschillende scholen op ons grondgebied. Want wie weet er beter dan zijzelf waar de pijnpunten zijn?  Het stadsbestuur stelt de nodige middelen ter beschikking om de vrijwillige klaar-overs op te leiden en bij te staan. Er worden steeds fluo-vestjes aangeleverd aan de scholen.  Jaarlijks worden er in de scholen aan verkeerseducatie gedaan.  Politie wordt op regelmatige basis ingezet om controles door te voeren. Er is een constante evaluatie van de mobiliteit en verkeersveiligheid en dit niet enkel in de schoolomgeving maar op ons hele grondgebied.  Pijnpunten worden aangepakt. Is alles optimaal?  Helemaal niet!   Kan het nog beter?  Vast en zeker!   En daar wordt dagelijks aan gewerkt. Maar vooral, veiligheid daar moet iedere persoon aan werken!  "Rij voorzichtig en wees een heer in het verkeer!" 

 

Virginie Terrier

Fractieleidster N-VA Wervik-Geluwe

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is